PREZENTARE
Camera Agricola a Judetului Cluj
A fost înfiinţată în baza H.G. nr. 1609/16.12.2009 - privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă
agricolă judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 43/17.02.2010 - privind înfiinţarea Camerei Agricole a Judeţului Cluj prin reorganizarea Oficiului Judeţean de Consultanţă Agricolă Cluj.

C.A.J. Cluj este o instituţie publică descentralizată, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Cluj şi în coordonarea tehnico-metodologică a Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă, finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat.

Atribuţiile C.A.J. Cluj:
a) elaborează planul judeţean de servicii de consultanţă agricolă, cu consultarea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă, şi asigură aplicarea acestuia;
b) întocmeşte planul judeţean de formare profesională, pe baza solicitărilor şi a prognozelor, cu consultarea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă;
c) furnizează formare profesională de specialitate, în colaborare cu instituţiile specializate, publice sau private;
d) asigură informare şi consultanţă agricolă pentru lucrătorii din domeniile agriculturii şi conexe;
e) sprijină organizarea şi consolidarea formelor asociative şi a filierelor pe produs;
f) asigură asistenţă tehnică de specialitate tuturor persoanelor care desfăşoară activităţi în domeniile agricole şi conexe în aplicarea tehnologiilor agricole moderne şi a metodelor noi de conducere a fermelor;
g) susţin şi asigură activitatea de inovare în domeniul asistenţei tehnice acordate agricultorilor şi identifică noi surse de finanţare;
h) asigură asistenţă tehnică la întocmirea documentaţiei privind accesarea fondurilor europene, acordarea de sprijin financiar din fonduri naţionale sau europene;
i) organizează seminare, simpozioane, târguri, expoziţii şi manifestări ştiinţifice de profil;
j) se implică în promovarea produselor şi serviciilor din domeniile agriculturii şi conexe, inclusiv a produselor locale şi a celor ecologice;
k) colaborează cu instituţiile din domeniul cercetării agricole în scopul creşterii competitivităţii agriculturii şi cercetării aplicative;
l) implementează standardele minime de calitate şi standardele minime de cost pentru serviciile
publice descentralizate;
m) contribuie la elaborarea actelor normative sectoriale, a strategiilor şi planurilor specifice
domeniilor de competenţă, cu consultarea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă.
Principale activităţi realizate sunt: loturi demonstrative, demonstraţii practice şi vizite în ferme model, organizarea de seminarii, simpozioane, dezbateri, mese rotunde pe teme de specialitate, organizarea şi participarea la expoziţii, târguri şi concursuri cu tematică agricolă, elaborarea de proiecte model pentru
exploataţii agricole şi de proiecte pentru investiţii în agricultură şi în domenii conexe acesteia (prelucrare, marketing, servicii, agroturism, etc.) cu finanţare din programe naţionale şi internaţionale, cursuri de
calificare pentru producătorii agricoli, cursuri de instruire şi perfecţionare pentru producători agricoli şi specialişti, editarea, tipărirea şi distribuirea de cărţi, reviste, broşuri, pliante, filme şi alte materiale audiovizuale de specialitate.

C.A.J. Cluj organizează cursuri de calificare în meserii pentru care a obţinut autorizarea Consiliului Naţional pentru Formarea Profesională a Adulţilor (C.N.F.P.A.), respectiv : Apicultor, Lucrător în cultura plantelor, Lucrător în creşterea animalelor, Peisagist-floricultor, Pomicultor, Drujbist, Tractorist şi Lucrător
în gospodăria agroturistică.

Specialiştii C.A.J. Cluj mai desfăşoară o serie de activităţi în colaborare cu alte instituţii cu
responsabilităţi în agricultură (D.A.D.R., A.P.I.A., O.J.A.R.Z., D.A.C.L.), pentru armonizarea legislaţiei şi a instituţiilor din România cu cele ale Uniunii Europene. Între aceste activităţi amintim: participarea la realizarea Reţelei de Informaţii Contabile Agricole (RICA), promovarea programelor de finanţare în ndomeniul agriculturii, în primul rând a Planului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 şi a sprijinului european şi guvernamental pentru agricultură şi dezvoltare rurală, ş.a.

C.A.J. Cluj întocmeşte Planuri de afaceri şi Cereri de finanţare pentru măsurile operaţionale din cadrul PNDR 2007-2013 şi asistă solicitanţii până la semnarea Contractului de finanţare cu APDRP şi pe toată durata implementării proiectelor.

În cadrul C.A.J. Cluj îşi desfăşoară activitatea 24 de angajaţi, din care 11 speciaşişti asigură asistenţa zonală pe raza judeţului.
04.11.2010